Privaatsusnõuded

Mõisted

 1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (edaspidi kasutatud väikse tähega);
 2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming;
 3. Klient – füüsiline isik, kes soetab Tallinn Restaurant Week pileti või külastab Veebilehte;
 4. Tallinn Restaurant Week MTÜ ehkmeie – MTÜ Tallinn Restaurant Week, registrikood 80361172;
 5. Tingimused – käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused;
 6. Vastutav töötleja – Tallinn Restaurant Week MTÜ;
 7. Veebileht – meie veebileht ehk www.tallinnrestaurantweek.ee;
 8. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid meie nimel.

Üldine

 1. Tingimused kirjeldavad meie poolt isikuandmete töötlemise tingimusi. Kliendi isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline, seega töötleme isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ja õiguspärastel eesmärkidel, tagades isikuandmete turvalisuse ja kaitstuse.
 2. Meil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest ette üks (1) kuu Veebilehe vahendusel või muul viisil, nt e-kirja kaudu. Eesseisvatest muudatustest anname alati teada.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

 1. Töötleme isikuandmeid lepingu sõlmimise, täitmise ja täitmise tagamise eesmärgil selleks, et (i) valmistada ette Kliendiga lepingu sõlmimine, (ii) täita Kliendiga sõlmitud lepingut, (iii) tagada sujuv arveldamine, (iv) tagada vaidluse korral meie õiguste kaitse ja (v) esitada Kliendile lepinguga seonduvat teavet.
 2. Töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil selleks, et (i) tagada isikuandmetega seonduvate õiguste kaitse, (ii) säilitada isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja (iii) täita mistahes muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
 3. Töötleme isikuandmeid Kliendi nõusolekul selleks, et jagada Kliendile teavet meie ürituste kohta. Klient võib igal ajal pakkumistest loobuda.
 4. Kasutame oma Veebilehel küpsiseid. Veebilehte külastades annab Klient nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Isikuandmete koosseis

 1. Tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks on meil vajalik töödelda osa või kõiki järgnevatest isikuandmetest: (i) nimi (ii) e-maili aadress, (iii) arvelduskonto number, (iv) kliendisuhtluse koopiad, (v) Veebilehe küpsistega seonduvad andmed ja (vi) õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel kogutud teave. Täpne töödeldavate isikuandmete koosseis on iga juhtumi puhul erinev. Lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe, kui eesmärgi saavutamiseks vajalik.

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

 1. Meil on õigus avalikustada ja edastada isikuandmeid eelneva nõusolekuta õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja ka Volitatud töötlejatele. Oma õiguste kaitseks on meil õigus avalikustada isikuandmeid kolmandatele isikutele, mh õigusabi osutajale, audiitoritele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele jne.

Isikuandmete säilitamine

 1. Säilitame isikuandmeid, kuni see on vajalik siin kirjeldatud tulenevate eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

andmesubjekti õigused

 1. Õigusaktidest tulenevalt on Teil õigus (i) nõuda meilt informatsiooni Teie isikuandmete töötlemise kohta ning teatud juhtudel nõuda (ii) isikuandmete parandamist, (iii) kustutamist, (iv) töötlemise piiramist või (v) esitada vastuväide. Kui töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku alusel, (vi) võite igal hetkel nõusoleku tagasi võtta, millisel juhul lõpetame isikuandmete töötlemise. See ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid. Teie päringutele reageerime õigusaktidest tulenevaid tähtaegasid arvestades võimalikult kiiresti.

KONTAKT, PRETENSIOONID, ÕIGUSTE KAITSE

 1. Kui Teil on seonduvalt Teie isikuandmete töötlemisega küsimusi või etteheiteid, võite pöörduda kas meie kui vastutava töötleja (MTÜ Tallinn Restaurant Week; Viru väljak 2, 10111 Tallinn, Harjumaa; office@tallinnrestaurantweek.ee) või Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee; tel 627 4135; lisainfo).
 2. Kui Teie andmetega seondub rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt ohtu Teie õigustele ja vabadustele, teavitame sellest 72 tunni jooksul rikkumisest teada saamisest Andmekaitse Inspektsiooni ning viivitamata Teid, kui kohalduv õigus ei sätesta teisiti.
Toidukultuuri toetab
Tallinn logo